HeeJae

今日
恋练有词unit28/29  ✔
333  1-3章✔
明日计划:恋练有词unit30 1.5h 复习单词 1h 长难句0.5h
                  333第四章学习完
晚上散步30min 未完成 待做

早餐 全麦面包×2  一瓶椰汁
中午 锅锅香
晚餐 热干面或麦片+ 🍊

评论